Konferencja TestWarez

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ KONFERENCJI
TestWarez 2021

§ 1 DEFINICJE

Bilet

Dokument elektroniczny uprawniający do udziału w jednym z warsztatów jakie odbędą się w czasie Konferencji, wystawiany przez Organizatora po dokonaniu przez Uczestnika rejestracji w systemie Syskonf oraz uiszczeniu ceny zakupu biletu.

Konferencja

Wydarzenie organizowane przez Organizatora pod nazwą TestWarez 2021, którego celem jest rozwój społeczności osób związanych z szeroko pojętym obszarem zapewnienia jakości w IT, odbywające się według ścisłego programu.

Materiały

Wszelkiego rodzaju nośniki informacji bez względu na sposób zapisania na nich jakichkolwiek treści w szczególności takie jak pomoce naukowe, dokumenty, wykresy, filmy, animacje, prezentacje, broszury, ulotki dotyczące tematu prowadzonego przez Prelegenta wykładu / warsztatu, które zostaną opublikowane i rozpowszechnione przez Prelegenta w czasie jego wystąpienia na Konferencji.

Nagranie

Nagranie audio – video, a także fotografie wykonane przez Organizatora lub podmiot działający na zlecenie Organizatora w trakcie trwania Konferencji.

Organizator

Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych z siedzibą w Warszawie (00-680) przy ul. Poznańskiej 16, lok. 4, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000175199, posiadające numer NIP: 5272426649 oraz numer REGON: 015596805.

Uczestnik

Pełnoletnia osoba fizyczna, która dokona zakupu Biletu na warsztaty, lub uzyska Wejściówkę na wykłady.

Prelegent

Pełnoletnia osoba fizyczna, która dokonała zawarcia z Organizatorem umowy zlecenia, przedmiotem której jest wygłoszenie w czasie Konferencji wykładu lub zorganizowanie w czasie Konferencji warsztatów. W zakresie, w którym niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej do Prelegentów zastosowanie znajdują w sposób analogiczny wszystkie postanowienia dotyczące Uczestników.

Wejściówka

Dokument elektroniczny uprawniający do udziału we wszystkich wykładach jakie odbędą się w czasie Konferencji, wystawiany przez Organizatora po dokonaniu przez Uczestnika nieodpłatnej rejestracji w systemie Evenea.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji, a także szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora, Uczestników oraz Prelegentów.

2. Konferencja odbędzie się w dniach 13-15 października 2021 r. Konferencja zostanie zorganizowana w formie. hybrydowej tj. Prelegenci będą prowadzić warsztaty oraz wykłady stacjonarnie w wynajętej do tego przestrzeni. Przestrzeń w której prowadzone będą warsztaty oraz wykłady będzie niedostępna dla Uczestników. Warsztaty oraz wykłady transmitowane będą w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem oprogramowania Zoom. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konferencji wyłącznie w formie on-line za pośrednictwem oprogramowania Zoom. Oprogramowanie Zoom będzie zapewniać możliwość interakcji Prelegentów z Uczestnikami, w szczególności poprzez możliwość zadawania pytań.

3. Głównym celem Konferencji jest integracja środowiska osób zajmujących się zapewnieniem jakości w IT przez stworzenie sposobności do wymiany doświadczeń oraz zachęcenie do dyskusji na temat zagadnień związanych z tematyką konferencji.

4. Wszystkie ważne informacje dotyczące Konferencji, w tym szczegółowa agenda zawierająca informacje o warsztatach i wykładach oraz ewentualne zawiadomienia o zmianach niniejszego Regulaminu publikowane będą na stronie konferencji www.testwarez.pl oraz na profilu FB https://www.facebook.com/testwarez/.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Udział w Konferencji możliwy jest w charakterze Uczestnika jak również w charakterze Prelegenta. Zasady współpracy z Prelegentami określone zostają w drodze indywidualnych porozumień / umów.

2. W przypadku Uczestników udział w Konferencji jest częściowo odpłatny. Opłata pobierana jest za zakup Biletu uprawniającego do uczestnictwa w wybranym warsztacie, spośród wszystkich warsztatów organizowanych w czasie Konferencji i wynosi ona:
   a) W przypadku zakupu Biletów na warsztat (13 października2021 r.)
      i) 99 PLN + 23% VAT

Udział w wykładach, które odbędą się w dniach 14-15 października 2021 r. jest bezpłatny, wymaga on jednak uzyskania nieodpłatnej wejściówki.

Wszelkie informacje dotyczące organizowanych warsztatów oraz wykładów zawarte zostały w agendzie, która dostępna jest na stronie internetowej testwarez.pl.

3. Udział w warsztatach możliwy jest wyłącznie poprzez nabycie odpłatnych Biletów. Bilety można zakupić wyłącznie w drodze dystrybucji prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej syskonf.pl. Aby dokonać zakupu Biletu na wybrany warsztat należy wypełnić formularz rejestracyjny, który dostępny jest na stronie internetowej:
https://testwarezt2021.syskonf.pl/rejestracja. Jeden Bilet = dostęp do jednego warsztatu. Warunki korzystania ze strony internetowej syskonf.pl określone zostały przez jej administratora i są dostępne pod adresem https://www.syskonf.pl/regulamin-serwisu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w systemie syskonf są pod adresem https://www.syskonf.pl/polityka-prywatnosci

4. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego (podanie swoich danych osobowych + zaznaczenie wybranego Biletu) osoba dokonująca rejestracji zobowiązana jest potwierdzić dokonanie rejestracji poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij zgłoszenie z obowiązkiem zapłaty”, który znajduje się na dole formularza rejestracyjnego. Wysłanie poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego równoznaczne jest z zawarciem umowy o świadczenie usług dostępu do Konferencji w zakresie wybranego warsztatu.

5. W ciągu 24h od poprawnego wypełnienia formularza rejestracyjnego, osoba wypełniająca formularz rejestracyjny otrzyma na adres e-mail na podany w formularzu rejestracyjnym fakturę pro-forma z terminem zapłaty wynoszącym 7 dni. Płatności za Bilet należy dokonywać na konto Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych o numerze 51 1020 5226 0000 6802 0508 3508. Po zaksięgowaniu płatności za wybrany Bilet Uczestnik otrzyma fakturę końcową, która przesłana zostanie na adres e-mail podany formularzu rejestracyjnym.

6. Zakupiony Bilet zostanie dostarczony Uczestnikowi w drodze elektronicznej tj. na adres e-mail Uczestnika podany podczas procesu zakupu Biletu. Na Bilecie znajdować będzie się link, który stanie się aktywny w momencie rozpoczęcia Konferencji. Uczestnik aby wziąć udział w warsztacie musi otworzyć link w swojej przeglądarce internetowej.
Warunkiem otrzymania Biletu jest terminowe dokonanie zapłaty faktury pro-forma otrzymanej po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. W przypadku niedokonania zapłaty za Bilet w terminie wynikającym z dostarczonej faktury pro-forma umowa ulegnie automatycznemu rozwiązaniu.

7. Udział w wykładach możliwy jest wyłącznie poprzez nabycie nieodpłatnych Wejściówek. Wejściówki można uzyskać wyłącznie w drodze dystrybucji prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej
https://evenea.pl/pl. W celu uzyskania wejściówki, należy wypełnić formularz rejestracyjny, który dostępny jest na stronie https://app.evenea.pl/event/testwarez2021-online/. Osoby, które poprawnie wypełnią formularz rejestracyjny otrzymają Bilet na oba dni wykładowe. Najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem Konferencji osoba, która dokonała rejestracji otrzyma na podany adres e-mail link umożliwiający udział w wykładach. Warunki korzystania ze strony internetowej https://evenea.pl/pl określone zostały przez jej administratora i są dostępne pod adresem https://app.evenea.pl/regulaminy. Wejściówki zostaną dostarczone w drodze elektronicznej na adres e-mail Uczestnika podany podczas procesu rejestracji na wykłady. Na Wejściówce znajdować będzie się link, który stanie się aktywny w momencie rozpoczęcia Konferencji. Uczestnik aby wziąć udział w wykładach musi otworzyć link w swojej przeglądarce internetowej.

8. Liczba dostępnych Biletów oraz Wejściówek jest ograniczona, Organizator przewiduje rozprowadzenie wyłącznie 60 sztuk Biletów na warsztaty (w tym minimum 10, a maksymalnie 20 na każdy z warsztatów oraz 1000 sztuk Wejściówek na dzień wykładowy. Sprzedaż Biletów na Warsztaty rozpocznie się dnia 6 września 2021 r. i trwać będzie do dnia 29 września 2021 r. bądź do dnia wcześniejszej wyprzedaży całej puli biletów. Rejestracja w celu uzyskania Wejściówek rozpocznie się dnia 3 sierpnia 2021 i trwać będzie do dnia Konferencji bądź wcześniejszego wyczerpania całej puli Wejściówek.

§ 4 ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

1. W cenie zakupu Biletu na wybrany warsztat Uczestnik otrzymuje następujące świadczenia:
   a) Możliwość wzięcia udziału w jednym wybranym warsztacie organizowanym w ramach Konferencji).
   b) Dostęp do Materiałów udostępnionych/przekazanych przez Prelegentów w trakcie warsztatu.

2. W ramach Wejściówki na wykład Uczestnik otrzymuje następujące świadczenia:
   a) Możliwość wzięcia udziału w wykładach organizowanych w ramach Konferencji.
   b) W przypadku, gdy prelegent udostępni materiały prezentowane podczas Wykładu, Uczestnik otrzyma również dostęp do tych materiałów.

3. Organizator zakłada publikację materiałów konferencyjnych w mediach społecznościowych Organizatora, w szczególności w serwisie YouTube.

§ 5 OGRANICZENIA I ZAKAZY

1. W czasie Konferencji zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działań o charakterze politycznym, komercyjnym, religijnym, a także prowadzenie zbiórek lub prowadzenie innej działalności (np. happeningów, zbierania podpisów).

2. W czasie Konferencji zabronione jest prezentowanie transparentów, flag, banerów lub okrzyków których celem może być spowodowanie zakłócenia porządku lub bezpieczeństwa. Zabronione jest także prezentowanie jakichkolwiek treści, haseł, etc. niezależnie od ich formy i sposobu utrwalenia jeżeli mogą one wywołać zgorszenie lub konflikt, w tym w szczególności treści obraźliwych lub poniżających jakiekolwiek osoby, grupy społeczne, grupy zawodowe, narodowości z uwagi na ich pochodzenie rasowe, płeć, wyznanie, przekonania i poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do grupy społecznej, upodobania sportowe etc.

3. Organizator lub osoby działające w jego imieniu, uprawnione są do usunięcia z Konferencji Uczestników, którzy nie będą stosowali się postanowień zawartych w Regulaminie.

§ 6 WIZERUNEK

1. Konferencja w tym organizowane w jej ramach wykłady i warsztaty, a w szczególności wypowiedzi wszystkich biorących udział w Konferencji Prelegentów oraz Uczestników będą rejestrowane przez Organizatora lub podmioty działające na jego zlecenie formie fotografii oraz nagrań audio-wideo. W wyniku dokonywanej rejestracji dojdzie do utrwalenia, zarejestrowania wizerunku oraz wypowiedzi Uczestników oraz Prelegentów.

2. Producentem Nagrania będzie Organizator lub podmiot działający na zlecenie Organizatora.

3. Organizator uprawniony jest do rejestrowania wizerunku oraz wypowiedzi Uczestników oraz Prelegentów w trakcie Konferencji. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zrzeczenie się wszelkich przyszłych roszczeń wobec Organizatora z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi utrwalonych w ramach Nagrania.

4. Organizator uprawniony jest do nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku, głosu oraz wypowiedzi Uczestników oraz Prelegentów zarejestrowanych podczas Nagrania.

5. Uprawnienie Organizatora do wykorzystywania wizerunku, o którym mowa powyżej obejmuje nieograniczone w czasie, formie oraz przestrzeni terytorialnej wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku, a także wykorzystywanie wypowiedzi (w tym także we fragmentach) zarejestrowanych w ramach Nagrania.

6. Uprawnienie Organizatora do wykorzystywania wizerunku oraz wypowiedzi obejmuje dowolne wykorzystanie przez Organizatora całego powstałego Nagrania lub jego fragmentów. Uprawnienie to obejmuje swoim zakresem wszystkie znane w chwili opublikowania niniejszego Regulaminu pola eksploatacji, a w szczególności następujące:
   a) utrwalanie w jakiejkolwiek formie na wszystkich nośnikach (taśma światłoczuła, taśma magnetyczna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc, twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4)
i dowolną techniką;
   b) publikowanie w jakiejkolwiek formie;
   c) zwielokrotnianie dowolną techniką analogową lub cyfrową (taśma światłoczuła, taśma magnetyczna, płyty DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc, twardy dysk komputera, pliki MP3, MP4,
wprowadzenie do pamięci serwera);
   d) publiczne wyświetlanie;
   e) publiczne odtwarzanie;
   f) nadanie naziemne bezprzewodowe dowolną techniką;
   g) nadanie naziemne przewodowe dowolną techniką;
   h) nadanie satelitarne dowolną techniką;
   i) reemisja dowolną techniką;
   j) umieszczanie w sieci Internet;
   k) umieszczanie w materiałach związanych z działalnością Zamawiającego, a w szczególności w materiałach marketingowych i reklamowych;
   l) prawo do adaptacji;
   m) wykorzystanie w multimediach;
   n) publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do wizerunku w wybranym czasie i miejscu – usługi na żądanie widza;
   o) wykorzystanie Wizerunku do celów promocyjnych i reklamy;
   p) wykorzystanie Wizerunku w ramach umowy merchandisingu.

§ 7 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Za pośrednictwem strony internetowej syskonf.pl Organizator oferuje możliwość zakupu Biletów. Zakupu może dokonać każdy pełnoletni użytkownik sieci Internet. Rozpoczęcie korzystania ze strony internetowej przez każdego użytkownika sieci Internet oznacza w istocie zawarcie przez tą osobę oraz Organizatora umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem jest nieodpłatne świadczenie usług oferowanych przez stronę internetową syskonf.pl tj. usług umożliwiających zakupu Biletu.

2. Za pośrednictwem strony internetowej
https://evenea.pl/pl Organizator oferuje możliwość uzyskania nieodpłatnych Wejściówek. Wejściówkę może uzyskać każdy pełnoletni użytkownik sieci Internet. Rozpoczęcie korzystania z ze strony internetowej przez każdego użytkownika sieci Internet oznacza w istocie zawarcie przez tą osobę oraz Organizatora umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem jest nieodpłatne świadczenie usług oferowanych przez stronę internetową https://evenea.pl/pl tj. usług umożliwiających uzyskanie Wejściówek.

3. Umowa o świadczenie usług elektronicznych oferowanych przez ww. strony internetowe może zostać w każdej chwili rozwiązana przez użytkownika sieci Internet poprzez zaprzestanie korzystania z nich. Rozwiązanie umowy odbywa się poprzez zerwanie połączenia ze stroną internetową, ze skutkiem natychmiastowym.

4. W celu korzystania z ww. stron internetowych użytkownik sieci Internet zobowiązany jest posiadać urządzenie końcowe (smartfon, komputer osobisty, tablet etc.) posiadające dostęp do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową np. Chrome umożliwiająca otwieranie i przeglądanie stron internetowych.

5. Osobom które dokonają zakupu Biletu lub uzyskają Wejściówkę Organizator za pośrednictwem oprogramowania marki Zoom świadczyć będzie usługę polegającą na zapewnieniu dostępu do transmisji Konferencji (warsztatów lub wykładów). Konferencja jest usługą elektroniczną polegającą na transmisji sygnału audio-video za pośrednictwem sieci Internet. W trakcie Konferencji dostępna będzie także usługa czatu, umożliwiająca komunikowanie się Uczestników z Prelegentami. Osoby, które zakupią bilet uzyskają możliwość udziału we wszystkich warsztatach, zaś osoby które uzyskają Wejściówkę uzyskają możliwość udziału we wszystkich wykładach.

6. W celu uzyskania dostępu do transmisji Konferencji oraz możliwości wchodzenia w interakcję z Prelegentami Uczestnik powinien posiadać urządzenie końcowe (smartfon, komputer osobisty, tablet etc.) posiadające dostęp do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową np. Chrome umożliwiająca otwieranie i przeglądanie stron internetowych. Parametry łącza internetowego z jakiego korzystać będzie Uczestnik powinny być nie gorsze niż:
Minimalne parametry
Pobieranie - 10 Mb/s
Przesyłanie - 10 Mb/s
Opóźnienie - poniżej 30 ms

Sugerowane parametry
Pobieranie -
30 Mb/s
Przesyłanie -
30 Mb/s
Opóźnienie -
poniżej 30 ms

7. Udział w Konferencji może powodować konieczność poniesienia przez Uczestników dodatkowych opłat jakie zostaną naliczone przez podmioty świadczące Uczestnikom usługę dostępu do sieci Internet.

§ 8 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

2. Celem, dla których Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników jest:
   a) realizacja Konferencji, w tym sprzedaż Biletów oraz udostępnianie Wejściówek,
   b) realizacja obowiązków prawnych Organizatora,dokonywanie rozliczeń.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
   a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie rozliczeń, okresu przechowywania danych i innych,
   b) wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   c) prawnie uzasadniony interes Organizatora (art.6 ust. 1 lit. f) RODO) – wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, aby nie narazić się na kary
finansowe i inną odpowiedzialność,
   d) zgoda podmiotu danych (art.6 ust. 1 lit. a RODO) – jeżeli wykorzystanie danych osobowych nie jest konieczne do wykonywania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie
stanowi prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, które może prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych osobowych.

4. Organizator przekazuje dane osobowe Uczestników do następującym kategoriom podmiotów:
   a) podmiotom świadczącym usługi obsługi księgowej,
   b) podmiotom uprawnionym do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
   c) podmiotom współpracującym przy organizacji Konferencji, w szczególności dostawcom usług informatycznych.

5. Dane osobowe przetwarzane są przez okres prawnie uzasadniony do chwili wygaśnięcia ostatniej z przesłanek uzasadniających ich przetwarzanie np. przedawnienie roszczeń.

6. Każdy Uczestnik ma prawo do:
   a) dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
   b) sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
   c) usunięcia danych osobowych,
   d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   e) przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Organizator przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane
do wskazanego podmiotu,
   f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie - w przypadku, gdy zgoda była udzielona przez Uczestnika,
   h) złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji. Brak podania danych osobowych uniemożliwi udział w Konferencji.

8. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG. W przypadku przekazywania danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią, w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych, Administrator przekazuje je wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in.
   a) „Standardowe Klauzule Umowne“ UE,
   b) uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych),
   c) gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony.

9. Organizator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

§ 9 PRELEGENCI

1. Wraz z chwilą opublikowania i rozpowszechnienia przez Prelegenta Materiałów w trakcie Konferencji, następować będzie udzielenie przez Prelegenta Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Materiałów. Tym samym Organizator nabędzie prawo do korzystania z Materiałów w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

2. Udzielona Licencja nie będzie w żaden sposób ograniczona terytorialnie, co upoważniać będzie Organizatora do korzystania z Materiałów na terenie całego świata bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych. Udzielona licencja ma charakter tzw. licencji wieczystej, wobec czego Prelegent nie będzie uprawniony do dokonania wypowiedzenia udzielonej licencji.

3. Licencja udzielona zostaje na czas nieoznaczony bez możliwości jej wypowiedzenia i obejmuje swoim zakresem wszystkie istniejące w dacie jej udzielenia pola eksploatacji, a w szczególności pola poniżej wymienione tj:
   a) utrwalanie,
   b) publikowanie,
   c) wydawanie, publikowanie, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie Materiałów, a także opracowań Materiałów jako dodatku do innych materiałów wytwarzanych przez Organizatora,
   d) umieszczanie w sieci Internet, w szczególności wykorzystanie Materiałów na stronie internetowej promującej działalność Organizatora,
   e) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką,
   f) prawo do reprodukcji mechanicznej i elektronicznej,
   g) prawo do przedruków,
   h) prawo do adaptacji,
   i) prawo do adaptacji elektronicznej,
   j) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
   k) wystawianie,
   l) prawo do nadania Materiałów za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną,
   m) prawo do nadania Materiałów za pośrednictwem satelity,

4. Organizator będzie uprawniony do udzielenia sublicencji na Materiały według własnego uznania. Udzielenie sublicencji nie będzie mieć wpływu na wysokość wynagrodzenia Prelegenta określonego w umowie łączącej Organizatora i Prelegenta.

5. Organizator zobowiązany jest do respektowania osobistych praw autorskich Prelegenta, a w szczególności nienaruszalności treści i formy Materiałów, z zastrzeżeniem jednak postanowień ust. 6.

6. Organizator bez konieczności uiszczenia Prelegentowi odrębnego Wynagrodzenia będzie dysponować prawem do wykonywania zależnych praw autorskich do Materiałów oraz do dokonywania zmian i modyfikacji Materiałów, w tym w szczególności do ich obróbki cyfrowej, ich przeformatowania, wykorzystania poszczególnych ich fragmentów, zmiany ich kolorystyki lub wielkości.

7. Prelegent akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że będzie wyłącznym autorem Materiałów jak również, że w chwili dokonania publikacji Materiałów na Konferencji przysługiwać będą mu wyłączne, pełne i niczym nieograniczone majątkowe prawa autorskie oraz autorskie prawa osobiste do Materiałów.

8. Prelegent akceptując niniejszy Regulamin zobowiązuje się, że Materiały będą wynikiem jego pracy autorskiej oraz, że nie będą one naruszać jakichkolwiek praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności autorskich praw majątkowych, autorskich praw osobistych czy praw własności przemysłowej. Ponadto Materiały nie będą naruszać dobrych obyczajów, jakichkolwiek praw do prywatności lub do wizerunku, ani też żadnych patentów, praw ochronnych udzielonych na: wzór przemysłowy; wzór użytkowy czy znak towarowy, a także jakichkolwiek praw autorskich, tajemnicy handlowej, praw do nagrań, praw z wykonania, jak również jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Ponadto Prelegent zapewnia, że żadna treść zawarta w Materiałach nie będzie nieprzyzwoita, zniesławiająca lub taka, która inny sposób naruszałaby jakikolwiek akt prawny na jakimkolwiek terytorium lub też generowałoby zobowiązanie Organizatora do zapłaty na rzecz osoby trzeciej stosownego świadczenia takiego jak odszkodowanie czy zadośćuczynienie.

9. Materiały nie mogą mieć charakteru promocyjnego oraz reklamowego jakichkolwiek produktów czy usług. Wykład / warsztaty oraz Materiały powinny obejmować swoim zakresem jedynie merytoryczne aspekty tematu wykładu / warsztatów.

10. Prelegent ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wady prawne Materiałów co oznacza, iż w przypadku poniesienia przez Zamawiającego jakiejkolwiek szkody w związku z wygłoszeniem wykładu w czasie Konferencji oraz eksploatacją Materiałów Prelegent będzie zobowiązany do naprawienia szkody w całości.

§ 10 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje, uwagi, wnioski dotyczące organizacji oraz przebiegu Konferencji mogą być składane Organizatorowi w formie pisemnej lub na adres e-mail contact@testwarez.pl.

2. Organizator zobowiązuje się do rozpoznania wniesionych reklamacji w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi. O wyniku reklamacji osoba wnosząca reklamację zostanie poinformowana w drodze pisemnej, lub w przypadku nie podania adresu do korespondencji, odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie wiadomości e-mail.

§ 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Uczestnik, który dokonał zakupu Biletu lub uzyskał Wejściówkę uprawniony jest do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać sporządzone w formie wiadomości e-mail i zostać wysłane na adres
contact@testwarez.pl. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej wystarczające jest wysłanie tego oświadczenia listem poleconym na adres Organizatora. W przypadku odstąpienia od umowy z zachowaniem w/w terminu umowa ta uznana będzie za niezawartą. Wobec powyższego Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy dokona na rzecz Uczestnika zwrotu zapłaconej przez niego ceny Biletu.

3. Zwrot ceny Biletu nastąpi na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność, chyba że Uczestnik wskaże inny rachunek bankowy.

4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, jednakże Uczestnik nie jest zobowiązany do posługiwania się tym wzorem.

5. W przypadku, w którym umowa o udział w warsztacie / wykładzie zostanie zawarta, a czas pozostały od momentu zawarcia umowy do rozpoczęcia wykładu / warsztatu będzie krótszy niż 14 dni Uczestnik chcąc wziąć udział w warsztacie / wykładzie zobowiązany jest do złożenia Organizatorowi oświadczenia zawierającego wyraźne żądanie rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku, w którym umowa o udział w warsztacie / wykładzie zostanie zawarta, a czas pozostały od momentu zawarcia umowy do rozpoczęcia wykładu / warsztatu będzie krótszy niż 14 dni to Uczestnik uprawniony jest do odstąpienia od Umowy do czasu zakończenia udziału Uczestnika w warsztacie / wykładzie. Zakończenie udziału w warsztacie / wykładzie równoznaczne jest ze spełnieniem świadczenia przez Organizatora, za wyraźną zgodą Uczestnika, co w konsekwencji powoduje, utratę prawa do odstąpienia od Umowy na skutek zrealizowania świadczenia przez Organizatora.

7. W przypadku rozpoczęcia udziału w warsztacie / wykładzie przez Uczestnika o którym mowa w ust. 6 i następnie złożeniu przez niego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Uczestnik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny Biletu.

8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę (dostęp do warsztatu / wykładu) za wyraźną zgodą Uczestnika będącego konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

9. Uprawnienia określone w niniejszym paragrafie przysługują wyłącznie konsumentom oraz osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, dla których zawarta umowa nie posiada charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Uczestnikiem oraz Prelegentami.

2. Kontakt z Organizatorem możliwy jest w drodze wiadomości e-mail, z wykorzystaniem adresu
contact@testwarez.pl lub poprzez pocztę tradycyjna, którą należy kierować na adres rejestrowy Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usług. W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników oraz Prelegentów o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia, tak aby mieli oni możliwość zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji, w szczególności w zakresie Prelegentów oraz tematów wykładów i warsztatów jeżeli pomimo zachowania należytej staranności przez Organizatora pierwotny program Konferencji okaże się niemożliwy lub utrudniony do zrealizowania np. na skutek choroby Prelegenta lub innych zdarzeń, w tym w szczególności zdarzeń o charakterze Siły Wyższej.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste Uczestników, które mogą wystąpić w związku z Konferencją.

6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność podanych danych, w szczególności danych kontaktowych.

7. Wszelka zorganizowana działalność promocyjna podczas Konferencji, w szczególności reklama własnej działalności i rekrutacja pracowników, może być prowadzona wyłącznie za zgodą Organizatora.

8. W przypadku uznania jakiegokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne bądź nieskuteczne pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują swoją moc. W miejsce nieważnego / bezskutecznego postanowienia zastosowanie znajdzie reguła, która będzie najbliższa celom postanowienia uznanego za nieważne / bezskuteczne.

9. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora lub osoby działające w jego imieniu, że dany Uczestnik swoim zachowaniem narusza postanawiania niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa Organizator lub osoby działające w jego imieniu mogą podjąć decyzję o usunięciu Uczestnika z Konferencji.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Organizator mając na uwadze konieczność wykonania obowiązku określonego w art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 1. z późn. zm.) niniejszym informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Zagrożenia, o których mowa w niniejszym dokumencie są zagrożeniami potencjalnymi, a Organizator dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia możliwie maksymalnego bezpieczeństwa Uczestników. Do najważniejszych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną należy zaliczyć możliwość uzyskania przez osoby nieuprawnione dostępu do danych przekazywanych przez sieć Internet lub przechowywanych na urządzeniach podłączonych do sieci Internet. Ewentualna ingerencja w ww. dane może powodować, w szczególności ich utracenie lub niepożądaną zmianę.

Istotnym zagrożeniem każdej osoby używającej sieci Internet jest możliwość zainfekowania systemu lub urządzenia podłączonego do sieci Internet przez złośliwe oprogramowanie takie jaki wirusy, robaki, trojany oraz programy szpiegujące. Do podstawowych zagrożeń należy także SPAM tj. niepożądane i niezamówione wiadomości elektroniczne (np. e-mail) rozsyłane jednocześnie do znacznej liczby odbiorców.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń zalecamy używanie programów antywirusowych renomowanych producentów takiego oprogramowania, a także ich bieżącą aktualizację. Włączenie zapory sieciowej tzw. firewall, regularne skanowanie urządzeń podłączonych do sieci Internet, a także uważną lekturę wszelkich umów licencyjnych, regulaminów etc.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat [Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, ul. Poznańska 16 lok. 4, 00-680 Warszawa]
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów) – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.